Citatul zilei

TURTURELE CUVÂNTĂTOARE

O, pereche de Turturele cuvântătoare, Ioachim și Ana, cu preaîntreagă înfrânare! Voi, pe legea firii, adică întreaga înfrânare păzind-o, celor mai presus de fire v-ați învrednicit, că ați născut lumii pe Maica lui Dumnezeu cea neispitită de bărbat.

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676 - 749

MĂRUL STRICAT

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi un măr frumos pe dinafară, însă pe dinăuntru putregăit și urât mirositor. Asemenea sunt și mulți dintre oameni: pe dinafară se mândresc și se laudă cu noblețea lor, dar înlăuntru, în sufletele lor, sunt putrezi și plini de duhoare; pe dinafară îi stăpânesc pe alții, poruncind unora dintre ei, iar lăuntric slujesc cu sufletul patimilor și poftelor lor și, de fapt, sunt robi acestora, fiind cu mult mai prejos chiar decât slugile lor. Căci mai bine este să slujești omului decât poftelor tale și păcatului, întrucât omul este făptura lui Dumnezeu, iar păcatul este lucrarea diavolului. Așa sunt cei care se numesc stăpâni, însă îngăduie să domnească asupra lor mânia, răutatea, mamona, iubirea de argint, mândria, nedreptatea, invidia, desfrânarea, necurăția, lăcomia pântecului și alți tirani scârbavnici. De aceea zice Sfântul Ioan Gură de Aur: "De este cineva bogat și de neam ales, dacă e robit de păcat, e mai nemernic decât toți ticăloșii" (Omilia a noua la întâia Epistolă către Corinteni). ântocmai se aseamănă cu mărul cel frumos pe dinafară și putregăit pe dinăuntru toți acei creștini care pe dinafară se arată buni, iar înlăuntrul lor sunt plini de ură, de răutate și de toată duhoarea și stricăciunea, lucru care este o vădită fățărnicie și viclenie.

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

NUMELE SFINȚILOR

Sfantul Ioan din Kronstadt

Numele Sfinților, alcătuit din sunete articulate, are însemnătate oarecum ca și trupul Sfântului sau cu Sfântul însuși... în mic, oarecum se răsfrâng în gura noastră ființele lumii de Sus și ale celei de jos - și asta prin credință, prin Duhul Sfânt, Singurul Care este, Care pretutindeni este și toate le plinește. Când îi chemăm pe Sfinți în rugăciune, a le rosti numele din inimă înseamnă deja a-i apropia de însăși inima noastră. Să ceri atunci, fără să te îndoiești, și rugăciuni și mijlociri pentru tine, și ei te vor auzi, și vor înfățișa rugăciunea ta Stăpânului grabnic, într-o clipită, ca Aceluia ce pretutindeni este și toate le plinește.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, în lumea rugăciunii, traducere de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 200

LAȚURI ȘI LANȚURI

Sfantul Teofan Zavoratul

Năravurile cele rele mă înfășoară ca niște lațuri, și eu mă bucur că sunt legat. Mă cufund în adâncul răului, și aceasta mă veselește. Vrăjmașul înnoiește zi de zi legăturile mele, căci vede cât mă bucur de felurimea acestora. Tocmai lucrul acesta este vrednic de plâns și de tânguire, tocmai aici este rușinea și ocara: că sunt legat de propriile mele voi. și mai cumplit este că mă leg singur cu legăturile pe care mi le dă chiar vrăjmașul și omor cu patimile, care pe el îl bucură. știind, totuși, cât sunt de îngrozitoare aceste lanțuri, cu osârdie le ascund de toți privitorii sub o înfățișare frumoasă. La arătare sunt îmbrăcat cu haina cucerniciei, dar sufletul mi-e legat cu gândurile spurcate. înaintea celorlalți sunt evlavios, iar pe dinlăuntru sunt plin de toată netrebnicia. Conștiința mă pârăște pentru aceasta, și aș vrea cumva să scap din lanțurile mele, și zi de zi mă tângui și suspin, dar mă tot încurc în aceleași curse.

Sursa: 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia

VEST ȘI EST

Vesticii au pierdut credința și au căzut într-o viață trupească, dar au o cultură chiar raționalistă sau umanistă care îi ține într-un anume nivel. Au coborât încet-încet, dar au, într-un mare grad, o politețe care îi oprește să cadă mult mai jos. Ortodocșii însă, atunci când își pierd credința, nu au o cultură umanistă care să-i țină și atunci merg direct în cele mai de jos.

Sursa: 

Arhimandritul Sofronie Saharov, Cunosc un om în Hristos – Părintele Sofronie de la Essex, traducere de Pr. șerban Tica, Ed

RNDUNICA

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Nimeni să nu se plângă de sărăcie! Nimeni să nu-și piardă nădejdea în viață, când vede că în casă nu i-a mai rămas nici o avere! Să se uite la dibăcia rândunicii! Rândunica, atunci când își face cuib, aduce paiele cu ciocul; și pentru că nu poate căra lutul cu picioarele, își moaie în apă vârfurile aripilor, apoi le tăvălește în praful cel mai fin și așa înlocuiește lipsa lutului; și, încetul cu încetul, leagă între ele cu lut paiele, ca și cum le-ar lipi cu clei; își face cuibul și crește în el puii. Acestea să-ți dea povață, ca să nu te apuci de rele din pricina sărăciei, nici să-ți pierzi toată nădejdea când vin peste tine cumplite necazuri, nici să stai cu mâinile încrucișate și să nu lucrezi! Dimpotrivă, aleargă la Dumnezeu! Dacă Dumnezeu dăruiește unei rândunici unele ca acelea, cu cât mai mult va da celor care âl strigă din toată inima lor!

Sursa: 

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 1986, p. 163.

PATRIA

Sfantul Ioan din Kronstadt

Iubește-ți patria pământească și pe părintele ei. Ea te-a educat, te-a instruit, te-a făcut să însemni ceva printre oameni, ți-a dat respectul ce ți se cuvine, îți dă de toate. Dar trebuie să-ți iubești cu deosebire patria cerească, pe Părintele veacului ce va să vină; acea patrie este, de bună seamă, mult mai scumpă și mai vrednică de cinstire decât aceasta, fiindcă este sfântă și dreaptă, de neclintit, veșnică, nestricăcioasă, fără seamăn de frumoasă și dătătoare de fericire, fiindcă ți-a dat și îți dă infinit mai multe înlesniri și bunătăți decât patria pământească; fiindcă Părintele acelei patrii nu este un om muritor, supus patimilor, ci Dumnezeu Cel mai înainte de veci, Atoatefăcătorul. El te-a făcut fiu al lui Dumnezeu, moștenitor al lui Dumnezeu și împreună-moștenitor cu Hristos, fiindcă Tatăl ceresc te face părtaș tuturor bunătăților âmpărăției Sale: "Cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit" (1 Corinteni 2, 9). Această patrie ți-a fost juruită cu neprețuitul Sânge al Fiului lui Dumnezeu. Dar pentru a fi cetățean al acelei patrii trebuie să-i respecți și să-i iubești legile, așa cum ești obligat să respecți și cum respecți de fapt legile patriei pământești, fiindcă fără aceasta nu te vei putea face cetățean al acelei neasemuite patrii. Iubește Biserica, această școală de educație duhovnicească; ea ne pregătește să fim mădulare și cetățeni ai acelei patrii.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 297-298.

DACĂ VEȚI AVEA CREDINȚĂ

Dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, și se va muta; și nimic nu va fi vouă cu neputință.

Sursa: 

Domnul nostru Iisus Hristos

ROADELE MUZICII

Unii cred că nu pot exista opere de artă dedicate lui Hristos în afară de cele create în Biserică. Nu sunt pe deplin de acord cu aceștia. Desigur, Biserica este păstrătoarea învățăturii lui Hristos și locul prezenței Sale vii, dar Biserica nu trebuie să caute să-L "privatizeze" pe Hristos sau să-L declare "proprietatea" ei. Nu trebuie să repetăm greșelile Bisericii Catolice făcute în evul mediu. Imaginea lui Hristos poate să inspire nu numai pe oamenii Bisericii, ci și pe cei care încă sunt departe de ea. Nu trebuie să li se interzică să gândească, să vorbească și să scrie despre Hristos decât dacă sunt mișcați de dorința de a deforma dinadins creștinismul și de a insulta Biserica și pe credincioși. Dacă o compoziție este strălucitoare, impresionantă și îi cucerește pe ascultători, dacă îi face să trăiască evenimentele din Evanghelie și chiar să plângă, dacă trezește simțiri adânci în ei, atunci merită o apreciere deosebită. Se poate să întâlnim profesionalism și măiestrie în lucrări care nu ne ating inimile. Se poate întâmpla și ca o compoziție bazată pe subiecte religioase să se dovedească a fi seculară în conținut și să-i lipsească duhul.

Sursa: 

Mitropolitul Ilarion Alfeiev, Cântul inimii – puterea cuvântului și a muzicii (MIA), traducere de Laura Mărcean & Olg

PAHARUL ȘI BLIDUL

Sfantul Nicolae Velimirovici

Paharul obișnuit și blidul semnifică păcătuirea omenirii, căci "paharul" în chip simbolic reprezintă pe omul curățit, iar "blidul" - pe cel păcătos. Important este ca paharul și blidul să fie curățite pe dinăuntru, apoi pe dinafară. Deci cu atât mai important este să păstrăm mai întâi curăția sufletească, și apoi pe cea trupească. Evanghelia spune: "Fariseule orb! Curăță întâi partea dinăuntrul a paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din afară" (Matei 23, 26).

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne, traducere de Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2009, p. 59.

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente