Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință: Page 24din24

PrintPrint

Iar sfîntul i-a zis: "Nu mã voi duce, pînã nu-mi vei spune adevãrul. Pentru ce zãboveºti aici plîngînd, ºi pe cine aºtepþi?" Deci, i-a spus lui fecioara toate pe rînd, despre balaur ºi despre sine. ªi a zis cãtre ea Sfîntul Gheorghe: "Nu te teme, fecioarã, cã eu în numele Domnului Dumnezeului meu Cel adevãrat te voi izbãvi de balaur". Iar ea a rãspuns: "Bunule voinice, nu dori sã pieri cu mine, ci fugi ºi te izbãveºte de moartea cea amarã! Ajutã-mi mie, sã mor singurã aici, cãci nici pe mine nu mã vei izbãvi de înghiþirea balaurului, dar ºi tu vei pieri". Acestea grãindu-le fecioara cãtre dînsul, acel balaur înfricoºat s-a arãtat ieºind din lac ºi se apropia la obiºnuita lui mîncare. Pe acesta vãzîndu-l fecioara a strigat cu mare glas, zicînd: "Fugi, omule, iatã cã balaurul vine!" Iar Sfîntul Gheorghe s-a însemnat cu semnul Crucii ºi chema pe Domnul, zicînd: "În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului Duh", ºi s-a repezit cu suliþa asupra balaurului. Deci învîrtind suliþa, l-a lovit pe acela în gîtlej ºi, rã-nindu-l, l-a culcat la pãmînt, iar calul cãlca pe balaur cu picioarele. Dupã aceea Sfîntul Gheorghe a poruncit fecioarei, sã lege pe balaur cu brîul ºi sã-l ducã în cetate ca pe un cîine. Iar poporul privind cu mirare la aceea ºi vãzînd pe balaur fiind dus de fecioarã, a început a fugi de fricã. Apoi Sfîntul Gheorghe a zis cãtre dînºii: "Nu vã temeþi, ci nãdãjduiþi spre Domnul nostru Iisus Hristos ºi credeþi în El, cãci El m-a trimis la voi ca sã vã izbãvesc de balaur!" ªi a ucis Sfîntul Gheorghe pe balaurul acela cu sabia în mijlocul cetãþii. Apoi oamenii, trãgîndu-i trupul afarã din cetate, l-au ars cu foc.
Atunci împãratul cetãþii aceleia ºi tot poporul au crezut în Hristos ºi au primit Sfîntul Botez. ªi erau cei botezaþi douãzeci ºi cinci de mii de bãrbaþi, afarã de femei ºi de copii. În acel loc, dupã aceea, s-a zidit o bisericã mare ºi preafrumoasã, în numele Prea-sfintei Fecioare Nãscãtoare de Dumnezeu ºi întru cinstirea Sfîntului purtãtorului de biruinþã Marele Mucenic Gheorghe, cãci, precum a izbãvit el pe fecioara aceea de balaurul cel vãzut, aºa pãzeºte fãrã prihanã Biserica lui Hristos ºi pe tot sufletul cel dreptcredincios, cu ajutorul sãu, de cel nevãzut balaur din adîncul iadului ºi de pãcat, ca de un ºarpe purtãtor de moarte.
167
Aici s-a mai fãcut ºi o altã minune. Cãci în acea vreme cînd s-a sfinþit biserica cea ziditã în cinstea Sfîntului purtãtorului de biruinþã Gheorghe, atunci, ca semn al dumnezeiescului dar ce s-a vãrsat acolo, a izvorît din altar apã vie, care tãmãduia toate bolile celor ce nãzuiau cu credinþã, spre slava lui Hristos, Care este izvorul vieþii, Împãratul slavei, Dumnezeu în Treime, Tatãl, Fiul ºi Sfîntul Duh, lãudat între sfinþii Sãi în veci. Amin.

Comentarii recente