Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință: Page 8din24

PrintPrint

le va face. Zis-a Diocleþian: "ªi care lucruri ziceþi voi, cã sînt ale Lui?" Rãspuns-a sfîntul: "Pe orbi a-i lumina, pe cei stricaþi a-i curãþi, ºchiopilor a le da umblare ºi surzilor auzire; duhurile cele necurate a le izgoni, pe morþi a-i învia ºi altele asemenea acestora. Acestea sînt lucrurile lui Hristos". Împãratul, întorcîndu-se cãtre Anastasie vrãjitorul, a zis: "Tu ce zici de acestea?" "Mã minunez cum, batjocorind blîndeþea ta, acesta grãieºte minciuni, nãdãjduind cã va scãpa din puternicele tale mîini. Pentru cã noi, folosindu-ne de multe faceri de bine de la zeii cei fãrã de moarte în toate zilele, însã niciodatã n-am vãzut ca sã învieze un mort. Iar acesta, nãdãjduind spre un om mort ºi þinîndu-se de Dumnezeul Cel rãstignit, Îl mãrturiseºte fãrã ruºine, cã Acela este fãcãtor de lucruri mari. ªi deoarece înaintea noastrã a tuturor a mãrturisit aceasta, cum cã Dumnezeul lui este fãcãtor de niºte minuni ca acestea ºi cã cei ce cred în El au luat aceastã nemincinoasã fãgãduinþã, ca aceleaºi lucruri sã le facã, pe care ºi Acela le fãcea, deci sã învieze ºi acesta un mort înaintea ta, împãrate, ºi înaintea noastrã a tuturor ºi atunci ºi noi ne vom pleca Dumnezeului sãu, ca Unui mai puternic. Iatã se vede nu departe de aici un mormînt, în care cu puþine zile mai înainte a fost pus un mort, pe care eu îl ºtiu de cînd era viu; pe acela de-l va învia Gheorghe, cu adevãrat ne va birui pe noi!"
ªi s-a minunat împãratul de un sfat ca acesta a lui Atanasie. Deci, era un mormînt mare, departe de divan ca la o jumãtate de stadie pentru cã se fãcea judecata aceea în priveliºtea ce era lîngã porþile cetãþii ºi se vedea mormîntul acela din cetate. Cã elinii aveau obicei ca nu în cetate, ci afarã din cetate sã-ºi îngroape
157
morþii lor. Deci, împãratul a poruncit mucenicului, ca spre arãtarea puterii Dumnezeului sãu, sã învie pe mortul acela. Iar Magnenþie antipatul a rugat pe împãrat ca Gheorghe sã fie dezlegat din legãturi. ªi fiind dezlegat, Magnenþiu a zis cãtre dînsul: "Acum, Gheorghe, aratã-þi lucrurile cele minunate ale Dumnezeului tãu ºi pe toþi ne vei aduce la credinþa Lui". A zis cãtre el sfîntul: "Dumnezeul meu, Cel ce toate le-a fãcut din cele ce nu erau, este puternic, ca prin mine robul Sãu sã învie pe mortul acela. Însã voi, fiind întunecaþi la minte de înºelãciune, nu puteþi sã cunoaºteþi adevãrul. Dar pentru poporul acesta ce stã înainte, va face Domnul meu aceastã minune pe care voi o cereþi; însã sã nu socotiþi cã este vrãjitorie. Iatã vrãjitorul pe care l-aþi pus de faþã, înaintea voastrã a tuturor a mãrturisit adevãrul, cã nici o vrãjitorie, nici puterea vreunui zeu n-a putut cîndva sã învie vreun mort. Iatã înaintea tuturor celor ce stau împrejur ºi în auzul tuturor voi chema pe Dumnezeul Meu". Aceasta zicînd, ºi-a plecat genunchii ºi mult s-a rugat lui Dumnezeu cu lacrimi. Dupã aceea, sculîndu-se, cu glas mare iarãºi s-a rugat, zicînd: "Dumnezeul veacurilor, Dumnezeul milelor, Dumnezeul tuturor puterilor ºi Atotputernice,

Comentarii recente