Acoperământul Maicii Domnului

PrintPrint

Predici la aceasta sarbatoare puteti gasi accesand aceasta pagina .

În vremurile cumplite cele mai de pe urmã, cînd s-au înmulþit pãcatele noastre, s-au înmulþit ºi primejdiile asupra noastrã, încît s-au împlinit cuvintele Sfîntului Pavel, care zicea: "Primejdii de la tîlhari, primejdii de la rudenii, primejdii de la neamuri, primejdii în cetãþi, primejdii în pustiuri, primejdii pe mare, primejdii între fraþii cei mincinoºi" (2 Cor. XI, 26). Cînd cuvintele Domnului s-au împlinit: "Cã se va scula neam peste neam ºi împãrãþie peste împãrãþie ºi va fi foamete ºi ciumã ºi cutremure pe alocuri", cînd ne supãrã pe noi nãvãlirile cele de alt neam, rãzboaiele cele dintre noi ºi rãnile cele purtãtoare de moarte, atunci Prea Curata ºi prea Binecuvîntata Fecioarã Maria, Maica Domnului, ne dã nouã Acoperãmîntul spre apãrare, ca din toate primejdiile sã ne scape pe noi de foamete, de ciumã ºi de cutremure sã ne apere, de rãzboaie ºi de rãni sã ne acopere ºi sã ne pãzeascã pe noi sub Acoperãmîntul sãu nevãtãmaþi. Despre acest lucru s-a fãcut încredinþare în Constantinopol în împãrãþia lui Leon cel Înþelept, împãratul cel drept credincios, întru prea slãvita bisericã a Prea Sfintei Nãscãtoare de Dumnezeu, cea din Vlaherna. Dupã sãvîrºirea cîntãrii celei de toatã noaptea, într-o zi de Duminicã, în luna octombrie, ziua întîi, fiind de faþã ºi mulþimea poporului la ceasul al patrulea din noapte, Sfîntul Andrei, cel ce era întru totul al lui Hristos, ºi-a ridicat ochii în sus ºi a vãzut-o pe Împãrãteasa Cerului, pe Acoperitoarea a toatã lumea, Prea Sfînta Nãscãtoare de Dumnezeu, stînd în vãzduh ºi rugîndu-se, strãlucind ca soarele ºi acoperind poporul cu cinstitul sãu Omofor. Vãzînd aceasta Sfîntul Andrei a zis cãtre ucenicul sãu Epifanie: "Oare vezi, frate, pe Împãrãteasa ºi pe Doamna tuturor, care se roagã pentru toatã lumea?" Iar el a rãspuns: "O vãd, sfinte pãrinte, ºi mã înspãimînt". Precum odatã Sfîntul Ioan Cuvîntãtorul de Dumnezeu a vãzut pe cer un semn mare, o femeie îmbrãcatã în soare, aºa ºi Sfîntul Andrei din biserica Vlahernei, cea asemãnãtoare cerului, a vãzut-o pe Mireasa cea fãrã de mire îmbrãcatã în porfirã ca soarele. Semnul vãzut de Sfîntul Ioan Cuvîntãtorul de Dumnezeu închipuia pe Acoperitoarea noastrã cea preamilostivã, care s-a sãvîrºit în acea vreme cînd a arãtat tulburarea întregii fãpturi: "Se fãcurã fulgere, glasuri ºi tunete, cutremur ºi grindinã mare ºi un semn mare s-a arãtat pe cer - o femeie îmbrãcatã în soare". Deci, pentru ce semnul acela care înainte închipuia pe Prea Curata Fecioarã Maria nu s-a arãtat mai înainte de fulgere, de tunete, de glasuri, de cutremur ºi de grindinã, cînd încã toate stihiile erau în pace, ci numai atunci cînd s-a fãcut tulburarea cea înfricoºatã a cerului ºi a pãmîntului? S-a fãcut, pentru ca sã se arate cã Acoperitoarea noastrã cea preabunã, în vremea cea rea cînd nãvãleºte nevoia asupra noastrã, atunci vine în ajutorul nostru ºi ne ocroteºte pe noi de fulgerele amãgitoarei deºertãciuni lumeºti, care nu strãlucesc îndelung, de glasurile mîndriei vieþii ºi de cele ale slavei deºarte, de tunetele nãpãdirii nãprasnice a vrãjmaºului, de cutremurul patimilor ºi de grindina pedepsei

Comentarii recente