Sfântul Apostol Anania

PrintPrint

Sfîntul Apostol Anania, unul dintre cei ºaptezeci de apostoli, a fost episcop în cetatea Damascului. Sfîntul Apostol Anania l-a botezat pe Sfîntul Apostol Pavel, pentru cã Domnul i s-a arãtat în vedenie, poruncindu-i sã meargã pe uliþa care se cheamã Dreaptã ºi acolo sã caute în casa lui Iuda pe un oarecare Saul, supranumit ºi Tarsianul, care se ruga. Însã Apostolul Anania s-a lepãdat de aceasta, ºtiind cîte rãutãþi fãcuse Saul sfinþilor în Ierusalim ºi cu ce gînd anume mersese în Damasc, ca sã-i lege pe toþi cei ce cheamã numele Domnului. Iar Domnul îl îndemna pe el, zicînd: "Mergi, cã vas ales îmi este Mie acesta". ªi îndatã Anania, sculîndu-se dupã porunca Domnului, a mers la Saul ºi, punîndu-ºi mîinile pe el, i-a zis: "Saule, frate, Domnul Cel ce þi s-a arãtat þie pe cale m-a trimis ca sã vezi ºi sã te umpli de Duhul Sfînt". ªi îndatã Saul a vãzut iar Apostolul Anania l-a botezat. Dupã cîteva zile, cînd iudeii se sfãtuiserã sã-l ucidã pe Pavel pentru o schimbare ca aceea a lui - cã din gonaci s-a fãcut propovãduitor al numelui lui Iisus - atunci Anania, împreunã cu ceilalþi ucenici, luîndu-l pe Pavel, l-au scos peste zid într-o coºniþã. ªi, intrînd singur în adunarea iudeilor, propovãduia cu îndrãznealã numele Domnului. Nu numai evreilor ci ºi celor de alte limbi, a binevestit Evanghelia Împãrãþiei. S-a dus din Damasc în Elevteropol ºi acolo, arãtînd
10
noroadelor calea mîntuirii ºi tãmãduind pe cei bolnavi ºi neputincioºi, pe mulþi i-a adus la credinþa în Hristos. În zilele acelea era în Elevteropol ighemonul Lucian, care se închina la idoli ºi nu la Dumnezeu. Pe Lucian l-a ridicat diavolul împotriva creºtinilor ºi l-a îndemnat sã trimitã aceastã scrisoare în toatã stãpînirea sa: "De s-ar afla cineva numind pe Hristos ºi închinîndu-se Celui rãstignit, acela poruncim ca sã fie dat la cumplite chinuri; iar care va jertfi zeilor celor fãrã de moarte, lepãdîndu-se de Hristos, acela se va învrednici de daruri ºi cinste de la noi". Scrisoarea aceasta, ieºind cu rãu vicleºug, l-a aflat pe Sfîntul Anania în acea þarã pe care strãbãtînd-o, cu propoveduirea Evangheliei o lumina ºi tãmãduia toate bolile popoarelor, pentru cã Domnul era cu dînsul, fãcînd prin mîinile lui multe minuni. Nelegiuiþii închinãtori la idoli l-au prins pe Sfîntul Anania ºi l-au dus înaintea ighemonului Lucian, care îl silea pe sfînt în multe feluri sã jertfeascã idolilor. Sfîntul Anania însã nu s-a supus ºi le-a rãspuns, zicînd: "Nu mã voi închina mincinoºilor idoli, ci Unuia, adevãratului Domnului Dumnezeului meu Iisus Hristos mã închin, pe care ochii mei L-au vãzut ºi gurã cãtre gurã am vorbit cu Dînsul, nu numai cînd era pe pãmînt ca un om, ci ºi dupã înãlþarea Lui la Ceruri; cãci, fiind eu în Damasc, mi S-a arãtat mie însumi ºi m-a trimis sã-l tãmãduiesc pe Saul, pe care, prin minunata sa înþelepciune ºi putere, l-a întors la cunoºtinþa cea adevãratã ºi pe noi toþi ne-a izbãvit din diavoleºtile mîini ºi ne-a adus la Pãrintele Sãu. Deci, Acestuia mã închin ºi nu diavolilor celor ce voiesc sã piardã

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente