Sfânta Cuvioasă Parascheva: Page 4din7

PrintPrint

mila lui Dumnezeu stãpîn al nostru ºi domnitor a toatã Moldavia, Vasile Ioan Voievod, de acasã ieºind cu evlavie ºi cu tot sufletul primind aceastã nepreþuitã visterie, potrivit le-au pus ºi le-au pãstrat în cea nouã ziditã bisericã a Sfinþilor Trei Ierarhi ºi ai lumii dascãli: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvîntãtorul ºi Ioan Gurã de Aur, spre cinstirea ºi mãrirea lui Dumnezeu celui lãudat în Treime ºi spre veºnicã solire a Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, pentru lãsarea pãcatelor sale ºi a tot strãlucit neamul lui. În anul de la Adam 7149 (1641), iar al domniei lui al 8-lea, în 13 iunie; în acelaºi an s-a nãscut ºi preaiubit fiul lui, Ioan ªtefan Voievod, cãruia sã-i dea Domnul zile îndelungate ºi viaþã de mulþi ani. Amin". Din tradiþie avem povestiri de multe minuni sãvîrºite de Cuvioasa în anii dinaintea noastrã, pe care nu s-a sîrguit cineva a le aduna ºi a le publica spre lauda lui Dumnezeu slãvitorul sfinþilor Sãi; încã ºi în zilele noastre nu conteneºte a face minuni celora ce cu credinþã aleargã la ea. Cãci cîþi neputincioºi au evlavie la sfintele moaºte, alergînd cu credinþã, sau din acoperãmintele puse la capul cel sfînt al Cuvioasei luînd ºi purtînd, dobîndesc vindecare. ªi la neploare sau altã nevoie mare, fãcînd litanie creºtinii cu sfintele moaºte, nu se lipsesc de cerere. ªi ºi în patria ei Epivata, unde precum se zice casa ei pãrinteascã a fost prefãcutã în bisericã cu numele ei, ºi în Catedrala Mitropolitanã de la Iaºi, Cuvioasa face multe minuni pînã astãzi. Nenumãrate sînt minunile ºi vindecãrile de boli ce s-au fãcut cu credincioºi care au alergat cu rugãciuni ºi lacrimi la moaºtele Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Parascheva, de-a lungul celor peste trei sute cincizeci de ani de cînd ocroteºte Moldova ºi þara noastrã. Sã amintim doar cîteva dintre ele, publicate în Patericul românesc, p. 77-84: Cea mai mare minune a Sfintei Parascheva este însãºi preamãrirea trupului ei cu darul neputrezirii, al vindecãrii de boli ºi al izbãvirii de multe nevoi ºi primejdii. Din cauza aceasta a fost luatã ca protectoare de toate þãrile ortodoxe din Balcani. Ba ºi turcii se cucereau de minunile ce se fãceau creºtinilor, celor care îi cereau ajutorul cu credinþã ºi evlavie. O altã minune care a uimit Moldova ºi þara noastrã a fost izbãvirea fãrã nici o vãtãmare a moaºtelor Sfintei Parascheva din incendiul izbucnit în noaptea de 26 spre 27 decembrie 1888, în paraclisul mãnãstiri Sfinþii Trei Ierarhi, din Iaºi. Cãci, aprinzîndu-se de la un sfeºnic catafalcul Cuvioasei, s-a topit argintul care îmbrãca racla, dar lemnul ºi sfintele ei moaºte, deºi erau învãluite în jeratic, au rãmas întregi ºi nevãtãmate spre întãrirea credincioºilor ºi uimirea tuturor. Ca o mãrturie a acestei mari minuni, se pãstreazã pînã astãzi racla dogoritã de foc, în care se aflau moaºtele Sfintei Parascheva. Îndatã dupã aceastã minune, moaºtele Cuvioasei au fost strãmutate în noua Catedralã Mitropolitanã din apropiere.
Spre sfîrºitul secolului al XIX-lea, soþia preotului Gheorghe Lateº din comuna Rãdãºeni-Suceava suferea la cap de o boalã grea ºi incurabilã. Alergînd la Sfînta Parascheva, se ruga cu

Comentarii recente