Sfânta Cuvioasă Parascheva: Page 5din7

PrintPrint

lacrimi la moaºtele ei ºi-i cerea ajutorul. Apoi i s-a fãcut Sfîntul Maslu ºi s-a reîntors acasã. Noaptea i s-a arãtat aievea Sfînta
83
Parascheva în haine albe strãlucitoare ºi i-a spus: "Nu mai plînge, cã de acum te faci sãnãtoasã!" A doua zi, femeia s-a sculat sãnãtoasã ºi lãuda pe binefãcãtoarea ei. În anul 1950, o studentã din Iaºi s-a îmbolnãvit de leucemie. Bolnava împreunã cu pãrinþii ei au alergat la Sfînta Parascheva ºi cu multe lacrimi îi cereau ajutor ºi sãnãtate. Dupã douã luni de rugãciuni stãruitoare ºi Sfîntul Maslu, tînãra s-a vindecat de aceastã boalã fãrã leac ºi ºi-a continuat studiile. O femeie dintr-un sat de lîngã Iaºi era greu bolnavã. Fiind internatã pentru operaþie, s-a rugat mai întîi la Sfînta Parascheva, cerîndu-i, cu credinþã ºi lacrimi, ajutor ºi vindecare. Timp de trei zile dupã internare i s-au fãcut toate analizele. La urmã i-au spus medicii: "Femeie, du-te acasã cã nu ai nimic!" În anul 1968, de hramul Cuvioasei Parascheva, o creºtinã din Iaºi pregãtea conserve pentru iarnã. Mama ei o îndemna: "Fatã, sã nu faci una ca aceasta, cãci astãzi este ziua Sfintei Parascheva!". "Mamã, a rãspuns fiica, în fiecare zi este cîte un sfînt, dar eu n-am timp sã-i prãznuiesc pe toþi!". Dupã o orã femeia ºi-a trimis copila în oraº sã-i cumpere ceva. Pe stradã a fost lovitã grav de o maºinã ºi apoi internatã în spital. Mama copilei a alergat a doua zi la Sfînta Parascheva ºi, dupã ce ºi-a recunoscut pãcatul, a cerut cu lacrimi iertare ºi salvarea fiicei ei accidentate. Dupã trei zile copila s-a întors sãnãtoasã acasã. Un inginer bolnav de plãmîni a fost internat în spital pentru operaþie. Mama sa a mers atunci la moaºtele Cuvioasei Parascheva ºi i-a cerut cu credinþã sãnãtate pentru fiul ei. Timp de douã sãptãmîni doctorii au amînat operaþia. Apoi s-a observat cã leziunile pulmonare s-au vindecat în chip miraculos. Atunci au zis bolnavului: "Domnule inginer, aþi scãpat de operaþie. Întorceþi-vã sãnãtos acasã. Este cineva care se roagã lui Dumnezeu pentru dumneavoastrã!" Unui copil de trei ani ºi jumãtate i s-a oprit brusc graiul. Atunci mama a luat copilul în braþe ºi a venit sã cearã ajutorul Sfintei Parascheva. Pe cînd se ruga ea cu lacrimi, deodatã copilul a strigat: "Mamã, mamã! Aici este Doamne, Doamne!". Mulþumind din inimã Prea Cuvioasei Parascheva, mama s-a întors acasã cu copilul sãnãtos. În anul 1955, doi soþi din Iaºi nu aveau înþelegere în casã. Într-o searã, femeia disperatã a pãrãsit cãminul. Zadarnic au cãutat-o soþul ºi fiica. Apoi copila s-a culcat, iar tatãl ei a alergat la Sfînta Parascheva ºi s-a rugat cu lacrimi sã-i întoarcã soþia cu bine în familie. Ajungînd soþul acasã, dupã o orã a bãtut cineva în uºã. Era soþia. Avea chipul palid ºi îngîndurat. "Unde ai fost femeie? Ce þi s-a întîmplat?" a întrebat-o soþul. "Diavolul mi-a dat în gînd sã mã sinucid. De aceea m-am aºezat pe linia trenului aproape de gara Nicolina. Dar la orele opt seara, pe cînd venea un tren cu vitezã, fiica noastrã, îmbrãcatã în alb, a venit la

Comentarii recente