Sfânta Cuvioasă Parascheva: Page 7din7

PrintPrint

rugãciune. În mod deosebit, în sãrbãtori, în posturi ºi în fiecare vineri, consideratã ziua Cuvioasei Parascheva, vin mulþi credincioºi ºi se închinã la raclã cu credinþã, aducînd flori, daruri ºi îmbrãcãminte pe care le ating de racla Cuvioasei pentru a dobîndi ajutor, sãnãtate ºi binecuvîntare. Dar cea mai mare zi de prãznuire din tot anul este ziua de paisprezece octombrie, patronul Sfintei Parascheva, cînd are loc unul din cele mai mari pelerinaje ortodoxe din þara noastrã, la care participã închinãtori de la sate ºi oraºe, din toate colþurile þãrii. În aceastã zi are loc un adevãrat pelerinaj bisericesc naþional, care dureazã pînã la trei zile. Încã din ajun se scot în faþa Catedralei moaºtele Sfintei Parascheva ºi timp de douã zile ºi douã nopþi credincioºii stau la rînd pentru închinare. În seara zilei de paisprezece octombrie, praznicul Cuvioasei se încheie cu o miºcãtoare procesiune în jurul Catedralei, avînd în frunte pe Mitropolitul Moldovei, care, împreunã cu clericii ºi credincioºii, cu lumînãri în mîini poartã racla cu moaºtele sfintei, în sunetul clopotelor ºi al frumoaselor cîntãri bisericeºti. Dupã aceea se aºazã moaºtele în bisericã la locul lor, se cîntã paraclisul Sfintei Parascheva, apoi fiecare se întoarce la ale sale cu bucuria marelui praznic în suflet ºi cu mîngîierea Duhului Sfînt în inimã. Cu ale cãrei sfinte rugãciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne pe noi. Amin.!

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente