Sfânta Cuvioasă Parascheva: Page 3din7

PrintPrint

aºezarea moaºtelor ei aici, ºi pînã acum sãvîrºeºte, cu neputinþã este în scris a le da; cãci covîrºesc, ca sã zicem aºa, ºi numãrul stelelor ºi nisipul mãrii. De vreme ce vindecã ºchiopi, surzi, ciungi, ologi ºi tot felul de boli, încã ºi cele atingãtoare de moarte; ºi în scurt a zice, depãrteazã toatã neputinþa nevindecatã, numai cu atingerea raclei, care nu înceteazã, nici nu va înceta sã verse tãmãduiri, cu harul lui Iisus Hristos, Celui ce a preamãrit-o. Sfintele moaºte ale Cuvioasei Parascheva au fost duse din Epivata în cetatea Tîrnovei, capitalã oarecînd a crailor bulgari; apoi s-au strãmutat de aici la Belgrad, ºi de acolo în oraºul Constantinopol, cum povestesc Eftimie ºi Rafail; asemenea ºi Meletie al Atenei ºi Dositei patriarhul Ierusalimului.
Tot la acelaºi loc aflãm ºi povestirea de strãmutare a moaºtelor ei din oraºul Constantinopol aici la Iaºi. Adicã, "Patriarhul Constantinopolului Partenie bãtrînul, luînd bani de la domnitorul Moldovei Vasile Lupu ca sã plãteascã datoriile Patriarhiei, atîrnînd de zidul Fanarului din Constantinopol sfintele ei moaºte ce se pãzeau de Patriarhie, le-a trimis aici cãtre stãpînitorul Moldovei". Iatã ce zice Cantemir, domnitorul Moldovei: "Sfînta Parascheva, precum aflãm din cãrþile bisericeºti, era stãpînã a satului Epivatelor, pe care apoi l-a cîºtigat Apocavcos, voievodul însuºi stãpînitor Andronic Paleologul. Sultanul Murad al IV-lea a dat voie domnitorului Moldovei, Vasile, sã mute sfintele ei moaºte din biserica patriarhalã a Constantinopolului. Le-a cîºtigat acestea pentru cele multe ºi mari binefaceri ºi slujbe fãcute Sfintei Biserici celei mari; cã din însãºi veniturile sale a plãtit peste 260 de pungi de aur ce datora ea turcilor ºi creºtinilor. Însã, fiindcã la turci este interzis a strãmuta mort peste trei mile, afarã de trupul sultanului, a cheltuit peste 300 de pungi la Poarta otomanã, ca sã ia voie pentru strãmutarea sfintelor moaºte ºi ca sã ia
82
poruncã cãtre un Capugibaºa, ca sã le însoþeascã în Moldavia. Toatã povestirea aceasta a strãmutãrii acesteia este zugrãvitã pe peretele de amiazãzi al bisericii Sfinþilor Trei Ierarhi, unde se aflã sfintele ei moaºte. Între alte lucruri se înfãþiºeazã acolo ºi Capugibaºa cu ofiþerii lui mergînd la petrecerea sfintelor moaºte". Aceastã strãmutare de atunci este descrisã ºi de marmura cuvucliului unde sînt aºezate sfintele moaºte, pe care scrie aºa: "Cu voia Tatãlui, cu bineplãcerea Fiului ºi cu conlucrarea Sfîntului ºi de viaþã fãcãtor Duh, a Dumnezeului celui mãrit ºi închinat în Sfînta ºi cea de o fiinþã ºi nedespãrþitã Treime, binecinstitorul ºi de Hristos iubitorul Ioan Vasile Voievod, cu mila lui Dumnezeu domnitor a toatã Moldavia, fiind rîvnitor ºi apãrãtor al sfintei credinþe rãsãritene, dupã dumnezeiascã îngrijire a strãmutat din Constantinopol cu multã osîrdie ºi prea multã dorinþã aceste cinstite moaºte ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva din Tîrnova. Aceastã strãmutare a fost a treia. Iar preasfinþitul ºi fericitul a toatã lumea patriarh Partenie, cu toatã bunãvoinþa ºi sfatul Bisericii a trimis aceste sfinte moaºte ca pe o visterie dumnezeiascã, cu preafericiþii trei mitropoliþi: Ioanichie al Iracliei, Partenie al Adrianopolei ºi Teofan al Paleon-Patronului, în zilele preasfinþitului Varlaam mitropolitul Sucevei ºi a toatã Moldavia. Iar binecinstitorul ºi de Hristos iubitorul ºi cu

Comentarii recente