Înălțarea Sfintei Cruci: Page 3din6

PrintPrint

toþi evreii ºi i-a întrebat pe dînºii, ca sã-i arate ei locul unde era ascunsã cinstita cruce a Domnului. Dar lepãdîndu-se ei, cã nu ºtiu, împãrãteasa Elena i-a îngrozit cu munci ºi cu moarte, ºi aceia i-au arãtat ei un bãrbat bãtrîn, anume Iuda, zicînd: "Acesta poate sã-þi arate þie ceea ce se cautã, de vreme ce este fiul unui cinstit pro-oroc". ªi fãcîndu-se multã cercetare, ºi Iuda refuzînd a spune, îm-pãrãteasa a poruncit sã-l arunce pe el într-o groapã adîncã în care, petrecînd el cîtãva vreme, a fãgãduit sã spunã. Apoi, scoþîndu-l pe el, merserã la un loc unde era un munte mare împresurat cu pãmînt ºi cu pietre, pe care Adrian (117-138), împãratul Romei, zi-dise o capiºte zeiþei Venera ºi pusese într-însa un idol. Acolo, Iuda a arãtat cã este ascunsã crucea Domnului. Iar împãrãteasa Elena a poruncit ca sã se risipeascã capiºtea cea idoleascã ºi sã se rãs-coleascã þarina ºi sã se sape. Iar Macarie patriarhul, rugîndu-se la locul acela, iatã a ieºit un miros de bunã mireasmã ºi îndatã s-a arãtat mormîntul ºi locul cãpãþînii în partea dinspre rãsãrit ºi aproape de dînsele au aflat îngropate trei cruci ºi dupã aceea au aflat cinstitele piroane. Dar neºtiind care ar fi fost crucea lui Hristos, s-a întîmplat în acea vreme cã se ducea un mort la îngropare ºi atunci Macarie, patriarhul, a poruncit celor ce-l duceau sã stea; ºi se aºezarã crucile pe mortul acela cîte una pe rînd, iar cînd au pus crucea lui Hristos, îndatã mortul a înviat ºi s-a sculat viu cu puterea Dumnezeieºtii Cruci a Domnului.
Deci, împãrãteasa primind cu bucurie cinstita cruce, i s-a închinat ºi a sãrutat-o; asemenea ºi toatã suita împãrãteascã, ce era cu dînsa. Iar alþii nu puteau sã vadã ºi sã sãrute sfînta cruce în acea vreme, din pricina mulþimii celei mari de lume, ºi au dorit ca mã-car de departe s-o poatã vedea. Atunci Macarie,
101
patriarhul Ieru-salimului, stînd la un loc mai înalt, a fãcut înãlþarea, arãtînd cinstita cruce mulþimii, iar ei au strigat: "Doamne miluieºte". ªi de atunci s-a început praznicul "înãlþãrii cinstitei Cruci a Domnului". Deci, împãrãteasa Elena a pãstrat la sine o parte din acest cinstit lemn, precum ºi sfintele piroane, iar cealaltã parte, punînd-o într-o raclã de argint, a dat-o lui Macarie, patriarhul, spre ocrotirea neamului în viitor. Atunci Iuda cu mulþime de jidovi a crezut ºi s-a botezat ºi s-a numit din sfîntul botez Chiriac. Mai în urmã, el a fost patriarh al Ierusalimului ºi în vremea lui Iulian Apostatul (361-363) s-a sfîrºit, fiind prigonit pentru Hristos. Iar sfînta împãrãteasã Elena a poruncit sã se zideascã biserici în Ierusalim pe la sfintele locuri; mai întîi a poruncit sã se zideascã biserica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, unde este sfîntul mormînt al lui Hristos ºi unde s-a aflat cinstita cruce. Apoi, a poruncit sã se zideascã în Ghetsimani, unde este mormîntul Sfintei adormiri a Prea Sfintei Nãscãtoarei de Dumnezeu. Apoi a zidit celelalte optsprezece biserici ºi le-a înfrumuseþat cu tot felul de podoabe, dãruindu-le cele de trebuinþã cu îndestulare. A venit în Bizanþ (Astãzi

Comentarii recente