Înălțarea Sfintei Cruci: Page 6din6

PrintPrint

voieºti ca sã duci Crucea Lui, sã urmezi sãrãciei Lui". Atunci, împãratul a dezbrãcat de pe sine porfira ºi coroana ºi s-a îmbrãcat în haine sãrãcãcioase ºi proaste ºi a dus cinstitul lemn al Sfintei Cruci fãrã de nici o împiedicare, mergînd cu picioarele desculþe. ªi l-a dus în bisericã, la locul de la care îl luase Chosroe al Perºilor. Acolo, binecredinciosul împãrat Heraclie a pus iar lemnul Sfintei Cruci ºi a fost mare bucurie ºi veselie credincioºilor pentru întoarcerea Crucii Domnului, ºi dãnþuiau precum oarecînd israilitenii pentru întoarcerea chivotului legii de la filisteni, lãudînd pe Cel rãstignit pe Cruce, Hristos Împãratul slavei, ºi închinîndu-se aºternutului picioarelor Lui, Crucii celei sfinte. Cãreia ºi de la noi sã fie cinste, slavã ºi închinãciune, acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin. Pentru minunea prin care s-a cunoscut adevãrata cruce a lui Hristos, mulþi nu se potrivesc în spusele lor. Unii zic cã pe o fecioarã moartã o duceau la îngropare ºi cu puterea Sfintei Cruci a înviat; alþii zic cã o vãduvã moartã era cea care a înviat prin fãcãtorul de viaþã lemn, iar alþii povestesc cã o vãduvã zãcea în casã bolnavã ºi era aproape de moarte. Mergînd la ea patriarhul cu împãrãteasa ºi aducînd crucile, le-a pus pe cea bolnavã ºi, punîndu-se crucea Domnului, îndatã s-a sculat sãnãtoasã. Alþii spun cã un om mort pe care-l duceau la groapã a înviat prin atingerea Sfintei Cruci a Domnului. Iar Nichifor al lui Callist, cel numit Xantopol, în cartea 8, la cap. 29, zice cã amîndouã aceste minuni prin Crucea Domnului atunci s-au fãcut aºa: vãduva zãcînd în casã bolnavã ºi murind, de la porþile morþii a fost adusã la viaþã ºi la sãnãtate, ºi mortul cel dus la groapã a înviat.

Comentarii recente