Sfinții Mucenici Vit, Modest și Crischentia

PrintPrint

În timpul împărăţiei lui Diocleţian, cînd ighemonul Valerian din Sicilia prigonea pe creştini, era acolo un copil de doisprezece ani, cu numele Vit. El era fiul unui bărbat bogat şi de neam bun care se numea Ghilas.

Acela se ţinea de necurăţia păgînească, iar fiul lui, fericitul Vit, în copilăria sa, fiind luminat de sus cu minunatul dar al Sfîntului Duh, a cunoscut pe Unul şi adevăratul Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi pămîntul şi, crezînd într-însul, se ruga Lui ziua şi noaptea, îmbrăcîndu-se într-o haină de păr. El s-a învrednicit a auzi dumnezeiescul glas de sus către dînsul, grăind: "Am auzit rugăciunea ta şi voi trimite spre tine mila Mea". După glasul acesta, i s-a dat lui de la Dumnezeu puterea facerii de minuni, tămăduind neputinţele omeneşti, sfătuind pe cei necredincioşi ca să cunoască pe adevăratul Dumnezeu şi povăţuind pe mulţi la calea cea dreaptă; pentru că Domnul Cel atotputernic a voit ca din gura pruncului acesta şi din lucrurile lui, să-şi săvîrşească lauda, spre înfruntarea închinării la idoli. Deci, mai presus de fire i-a dat aceluia, împreună cu înţelegerea, şi darul facerii de minuni, ca întru anii cei tineri, fericitul Vit să fie bărbat puternic cu lucrul şi cu cuvîntul şi să se slăvească întru dînsul Dumnezeu Cel minunat întru sfîntul Său.

Înştiinţîndu-se ighemonul Valerian de acest tînăr cuviincios, a chemat pe tatăl lui la dînsul şi i-a zis: "Ce este aceasta care aud, că fiul tău se închină altui Dumnezeu, pe care Îl cinstesc creştinii; de voieşti să-l ai pe el întreg şi sănătos, sîrguieşte-te să-l întorci de la acea sălbăticie". Ghilas, venind acasă, a început a sfătui pe fiul său să nu se întoarcă de la slujbele cele păgîneşti, care se fac zeilor lor. Iar fericitul prunc Vit a zis către tatăl său: "Eu nu ştiu pe alt Dumnezeu, fără numai pe Unul Cel ce este din veac, al Cărui Duh se poartă peste ape şi a deosebit lumina de întuneric! Aceluia Îi slujesc eu. El este făcătorul cerului şi al pămîntului, iar Fiul Său este Domnul nostru Iisus Hristos, Împăratul îngerilor. Pe Acela Îl mărturisesc şi Îl voi mărturisi în toate zilele vieţii mele!" Atunci tatăl său, mîniindu-se, a poruncit să-l bată cu vergi, zicîndu-i: "Cine te-a învăţat pe tine să grăieşti acestea? Au nu ştii că ighemonul va auzi acestea şi vei pieri?" Tînărul i-a răspuns: "Hristos, al Cărui rob sînt, m-a învăţat pe mine, iar de mînia ighemonului nu mă tem".

Atunci Ghilas, chemîndu-l pe credinciosul său cu numele Modest, i-a zis: "Vezi, ca niciodată fiul meu să nu grăiască cuvintele care pomenesc pe Hristos". Sfîntul Vit nu băga în seamă îngrozirile tatălui, şi precum purta totdeauna în inima sa numele lui Hristos, aşa şi în gură. El a fost mîngîiat de Iisus Hristos prin îngerească arătare, pentru că îngerul Domnului i s-a arătat în vedenie, zicîndu-i: "Nu te teme şi îndrăzneşte în numele lui Iisus Hristos, că eu îţi sînt dat păzitor să te păzesc pînă la sfîrşit; deci, fii vrednic de acest dar de la Domnul, că tot ce vei cere de

Comentarii recente