Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos - 2019

                                            Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos

                                                            Anul mântuirii 2019

              Iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor creștinilor de pretutindeni

            Taină străină văd și preaslăvită, păstorii nu cântă cântare omenească, ci împreună cu îngerii cântare îngerească, arhanghelii viersuiesc, heruvimii laudă și serafimii slavoslovesc. Toți prăznuiesc văzându-L pe Dumnezeu pe pământ și pe om în ceruri. Așa mărturisește sfântul Ioan Gură de Aur: ”pec el de sus, jos pentru iconomie, iar pec el de jos, sus pentru marea sa iubire de oameni.” Astăzi Bethleemul a urmat cerului. În loc de ceruri, pe sfinții îngeri lăudându-I, în loc de soare pe însuși Soarele dreptății, cel nescris împrejur.

            Și să nu ispitim cum? Că unde voiește Dumnezeu se biruiește rânduiala firii, după cum mărturisește și sf. Ioan Evanghelistul “la început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul și Cuvântul trup s-a făcut”. Aceste taine sunt mai presus de mintea omenească, cum spune și sfântul Nicodim Aghioritul: “mai mare minune decât minunea întrupării, nici Dumnezeu nu putea să o facă”.

            Mărturisește și sf. Atanasie cel Mare că “logodirea Fecioarei cu Iosif s-a făcut ca să ascundă Dumnezeu de diavol nașterea cea mai presus de fire din Fecioară și așa s-a înșelat satana și a îndemnat pe jidovi să-l dea la moarte pe Mântuitorul”. Primii apostolic au fost magii și păstorii, dar păstorii au luat-o înaintea magilor, căci păstorii erau din credință, iar magii din păgâni.

            Așa a pregătit Dumnezeu omenirea pentru primirea lui Mesia. La poporul credincios prin prooroci, iar la păgâni prin înțelepții lor. Când împăratul Valaac a trimis pe vrăjitorul Valaam să blesteme poporul lui Dumnezeu ca să nu pătimească ca și celelalte popoare, care s-au împotrivit celor ce veneau cu proorocul Moise din robia lui Faraon, Valaam mergea călare pea sin și dintr-odată s-a oprit asinul și nu voia să mai meargă. Și fiindcă bătea asinul să meargă, a luat asinul glas omenesc și a zis vrăjitorului: “nu vezi arhanghelul lui Dumnezeu care stă înaintea mea și nu mă lasă să merg?”. În acel moment s-au deschis ochii vrăjitorului și a văzut pe arhanghelul Mihail, căruia I s-a închinat cu frică și i-a poruncit arhanghelul să binecuvinteze pe poporul lui Dumnezeu de trei ori și să facă cale întoarsă. Lucru care l-a și făcut Valaam și i-a dat Dumnezeu darul proorociei și a proorocit zicând: “va răsări o stea din Iacov și se va arăta un Om întru Israil, care va zdrobi pe toți domnii Moabului, și acela va fi mântuirea lumii.

            Acestea toate s-au întâmplat cu 1500 de ani înaintea lui Hristos. Toți înțelepții înainte de Hristos urmăreau acea stea proorocită de Valaam, strămoșul lor. Când s-a apropiat nașterea Domnului s-a arătat steaua și magii au mers după dânsa până la Ierusalim, căci acolo steaua li s-a ascuns. Deci pentru aceasta ei au mers la împăratul Irod și l-au întrebat unde este să se nască Hristos, căci am văzut steaua lui la Răsărit. Atunci Irod a dunat pe toți bătrânii și arhiereii poporului ți i-a întrebat: unde este să se nască Hristos?

            Cum au ieșit din Ierusalim iarăși li s-a arătat steaua care i-a condus până deasupra unde era născut Pruncul cel Sfânt și ei s-au închinat Lui cu credință.  Și după cum zice și evanghelistul, ei au luat poruncă prin vis și pe altă cale s-au întors în țara lor. De aici s-a născut mânia lui Irod care a poruncit uciderea celor 14000 de prunci.

            Nu este în lume o altă țară ca România care să descrfie aceste fapte atât de minunate în cântece și colinde. Pentru aceasta și noi ne rugăm lui Dumnezeu, atât pentru cei din țară, cât și pentru cei din afara țării noastre, ca aceste frumoase sărbători să vă găsească sănătoși, iar bucuria magilor și a păstorilor să fie și în casele și în sufletele dvs. Tuturor creștinilor din țară și din afara țării, din Italia, din Spania, din Franța, din Germania și din alte părți ale lumii, vă adresez aceste alese gânduri și rămân al vostru iubitor și smerit rugător către Domnul.

                                                        Arhiepiscop și Mitropolit

                                                                        Vlasie

Fisier: 

Comentarii recente